Completed projects

Pla d’Ordenació i gestió de l’Aprofitament Silvopastoral del Parc Natural Castell de Montesquiu. Diputació de Barcelona i Obra Social “La Caixa”.

Duració: 2007 – 2008.

Resultats: Aptitud de les zones forestals per al pasturatge. Criteris per a l’ordenació. Unitats de pastura. Rodals de gestió silvícola.

Foment del pasturage de zones forestals com a eina per al manteniment de les explotacions d’oví i cabrum al territori en el marc d’una gestió forestal sostenible. Departament de Treball. Generalitat de Catalunya

Duració: 2011.

Resultats: Perímetres de protecció prioritària de les comarques de Tarragona. Tractaments silvícoles de reducció de la densitat arbòria. Planificació de l’aprofitament pastoral amb ramats d’oví cabrum. Costos relacionats amb el pasturatge.

Efecte del pasturatge d’un ramat de cabres sobre l’estructura d’un sotabosc d’alzinar al Paratge natural d’Interès nacional de Poblet. Departament de Medi Ambient.

Duració: 2010.

Resultats: brostejat de Quercus ilex, Quercus humilis i Phyllirea media. Fitovolum i recobriment arbustiu. Transsectes arbustius i marcatge de brots. Càrrega ramadera.

Foment de la pastura de sotabosc com a eina per a la prevenció d’incendis forestals a les comarques de Girona. Diputació de Girona.

Duració: 2008.

Resultats: Comarca del Ripollès. Entrevistes, visites I reunions amb agents del sector agroramader. Legislació relacionada amb ramaderia extensiva. Matriu DAFO sobre la situació del sector ramader.  Propostes per a la dinamització del sector.

 Inventario de los elementos vegetales con interés de protección de las zonas ZEPA del regadío Segarra-Garrigues. REGSEGA – Dept. Medio Ambiente, Generalitat de Catalunya.

Resultats: Listado de taxones de interés. Categorización del interés de conservación. Localización. Medidas de gestión.

Documents:

Oliver X., Ríos A.I. & Casals P. 2010. Metodología en la priorización cualitativa de taxones amenazados en tres sectores de Catalunya (Garrotxa, Ripollès y sector Segarra-Garrigues). Libro de resúmenes de las II Jornadas Catalanas de Conservación de Flora. Argania Editio, Barcelona, 88 pàg. (ISBN: 978-84-93440-1-5). (CL)

Ríos A.I., Casals P., Conesa J.A., Pedrol J. & Sáez, L. 2010. Zonas de interés biogeográfico para la conservación de la flora vascular de La Plana de Lleida. Libro de resúmenes de las II Jornadas Catalanas de Conservación de Flora. Argania Editio, Barcelona, 88 pàg. (ISBN: 978-84-93440-1-5). (CL)

Seguimiento de la gestión silvopastoral y de la presión ganadera sobre la vegetación del Parque natural Sierra del Montsant. Dept. Medio Ambiente, Generalitat de Catalunya.

Duració: 2006-2010.

Resultats: Indicadores de sobrepastoreo. Alternativas para disminuir la carga ganadera. Seguimiento del control de combustible en zonas cortafuegos

Documents:

Simon N, Taull M, Casals P. 2007. Evaluación de la presión ganadera sobre la vegetación de la Serra Major del parque natural de la Sierra del Montsant (Catalunya) y propuesta de alternativas. Actas de la XLVII Reunión Científica de la SEEP, 71 – 75

Medidas Agroambientales para el fomento del pastoreo de sotobosque. Dept. Agric. Ramaderia i Pesca, Generalitat de Catalunya.

Duració: 2006-2007

Resultats: Directrices, mecanismos y medidas agroambientales para el fomento del pastoreo. Entrevistas con empresarios del sector y técnicos de la administración forestal. Evaluación económica de los costes de pastoreo en sotobosque. Intercambio de información con técnicos de las comunidades de Andalucía, Aragón, Valencia y del Sur de Francia.

Documents:

Taull M, Simon N, Casals P. 2007. Caracterización del potencial ganadero de los Perímetros de Protección Prioritaria para prevención de incendios en Catalunya. Actas de la XLVII Reunión Científica de la SEEP.

 Estudio integral de la ganadería en la Alta Ribagorça: Situación y propuestas. Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça – Generalitat de Catalunya.

Resultats: Directrices y mecanismos sociales, económicos y estructurales para el mantenimiento de la ganadería extensiva en el pirineo. Sesiones participativas con ganaderos y profesionales relacionados con el sector para la toma de decisiones.

Documents:

Taull M., Casals P., Sebastià M.T. 2005. Valoración de los recursos pastorales de la comarca de la Alta Ribagorça (Pirineos Centrales, Catalunya): Repercursión sobre el proceso de conversión a ganadería ecológica. Pastos 35 (1): 59 – 76.

  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter