Improvement of TAXUS baccata conservation status in north-eastern Iberian Peninsula. LIFE+ TAXUS

Specific project Web address: http://www.taxus.cat/ Funding Agency: Comisión Europea. LIFE + LIFE11 NAT/ES/711 Participating organizations: CTFC, Consorci de Llaberia, Paratge Natural de Poblet, Ajuntament de Rasquera Duration, from: 2012  to: 2016 Project Manager: Dr. Jordi Camprodon (Biod. & Animal Conserv. Lab) y Dr. Pere Casals Project Researchers: Ríos AI, Taull M, Guixé D. (Biod. & … Read more

Contribution à la mise au point d’un Modèle Intégré d’Amélioration, d’Aménagement et de Gestion Agro-sylvo-pastoraux compatible avec les Objectifs de Conservation et orienté vers les communautés vulnérables des zones périphériques du Parc National de Bou-Hedma. BouHedma

Funding Agency: Agencia Europa de Cooperación EuropeAid/131-665/L/ACT/TN Participating organizations: CTFC, INGREF Duration, from: : 2012       to: 2015 PI: Solano D. Subproject Researchers: Casals P, Ríos AI, Taull M Related papers: Traba J, Casals P, Broto F, Camprodon J, Giralt D, Guixé D, Mechergui R, Rios A, Sales S, Taull M, Ammari Y, Solano D, … Read more

Caracterizació de l’aprofitament silvopastoral a Catalunya i seguiment d’ explotacions demostratives. Centre de la Propietat Forestal. Dept. Medi Ambient, Generalitat de Catalunya.

Finançament: Centre de la Propietat Forestal. Dept. Medi Ambient, Generalitat de Catalunya. Duració: 2007 – 2012. Resultats: Definició de models de explotació silvopastoral. Indicadors ecològics, agronòmics i econòmics de gestió sostenible. Seguiment d’explotacions demostratives. Visites demostratives amb tècnics i empresaris forestals i ramaders. Publicacions rellevants: Taüll M, Casals P, Baiges T. 2016. Tipologies de pastura … Read more

Completed projects

Pla d’Ordenació i gestió de l’Aprofitament Silvopastoral del Parc Natural Castell de Montesquiu. Diputació de Barcelona i Obra Social “La Caixa”. Duració: 2007 – 2008. Resultats: Aptitud de les zones forestals per al pasturatge. Criteris per a l’ordenació. Unitats de pastura. Rodals de gestió silvícola. Foment del pasturage de zones forestals com a eina per … Read more

Claus per a la determinació del potencial farratger d’un rodal

Finançament: Centre de la Propietat Forestal. Dept.d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya. Any: 2011-2016. Resultats: tipologies de rodal, oferta farratgera, càrrega ramadera, efecte de l’arbrat sobre la producció I qualitat de l’herba. Publicacions: Taüll M, Casals P, Baiges T. 2016. Tipologies de pastura de les principals formacions arbrades. Ed. Generalitat de … Read more

Ordenació de pastures de muntanya: tipificació i potencial d’aprofitament ramader

Any: 2011 Finançament: Dept. Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya Resultats: claus per a la determinació d’una tipologia de pastura. Producció, valor pastoral i valor bromatològic de diferents tipologies de pastures. Determinació de l’oferta farratgera de les pastures.